‘Le Chemin’ is ontstaan na publicatie in 2005 van een column in de rubriek Quintilianus in ‘Ken U Zelve’. Dit was destijds de titel van het maandblad van het Grootoosten der Nederlanden-GON. Thema van de column was: “De wereld is er niet voor ons, wij zijn er voor de wereld”, een oproep om de opdracht serieuzer te nemen om zich in het Westen te doen kennen.

In 2005 kwamen de initiatiefnemers voor het eerst bijeen in de pelgrimsherberg die ‘Le Chemin’ -grondlegger Karel Musch van 2002 tot 2014 bestierde in het gehuchtje ‘Le Chemin’ in Bourgondië (Frankrijk). Hij publiceerde in 2018 zijn boek ‘De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij’ bij uitgeverij Aspekt. De naam ‘Le Chemin’, de weg, verwijst naar het pelgrimspad dat wordt gevolgd bij het zoeken naar waarheid en zingeving. Het embleem is de Jakobsschelp, het teken van de pelgrim.

Zie ook onze boekenhoek van Le Chemin schrijvers

 

Herberg l’Esprit Le Chemin

 

De opdracht om zich in het Westen te doen kennen als vrijmetselaar wordt ook nu nog steeds gegeven aan het slot van iedere logebijeenkomst van het Grootoosten Nederland. Maar de voorzittend meester vraagt de keer erop nimmer hoe het de broeders is vergaan.
De beoefening van de Koninklijke Kunst laat volgens ‘Le Chemin’ echter geen ruimte voor vrijblijvendheid. Alleen als vrijmetselaren zich daadwerkelijk aan deze opdracht wijden, houden ze recht van bestaan.

Bekijk hier het Le Chemin webinar over basisinkomen

Het beginselprogramma van het Grootoosten der Nederlanden spreekt zich duidelijk uit:
“De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen.”
Vrijmetselaren werken in broederliefde aan zichzelf, met het oogmerk beter mens te worden en zo bij te dragen aan een betere wereld.
‘Le Chemin’ is een onafhankelijk platform met leden van de Nederlandse koepelorganisaties van mannen en vrouwen, erkend en niet erkend, evenals leden van obediënties. Ook zij die uitgetreden zijn, kunnen lid worden. ‘Le Chemin’ kent ook leden uit België. Tijdens openbare bijeenkomsten zijn belangstellende profanen die geen lid zijn, van harte welkom.

Het platform is niet bezig met de wijze van organiseren van de vrijmetselarij. Met verwijzing naar de bouwsymboliek streeft Le Chemin ernaar een platform van kathedralenbouwers en architecten te zijn, niet van aannemers.
De groep ‘Le Chemin’ is geen loge. De leden zien de vrijmetselarij als een uit innerlijke drang geboren levensbeschouwing die streeft naar de ontwikkeling van de mens en de mensheid.
Door grensoverschrijdende thema’s op inspirerende manier te behandelen wil ‘Le Chemin’ vernieuwing en verjonging stimuleren.

‘Huize Het Oosten’

Elk jaar, in voor- en najaar, organiseert ‘Le Chemin’ themabijeenkomsten in ‘Huize Het Oosten’ in Bilthoven. Het is een duurzame leef-, woon- en zorgomgeving voor senioren. Vanaf de opening in 1955 werkt Huize Het
Oosten op basis van maçonnieke waarden.

Het is verwoord in de volgende beloftes aan de talrijke bewoners, de gasten en de medewerkers van ‘Huize Het Oosten’:
– Wij zijn onze medemens tot steun vanuit een positieve levenshouding
– Wij zoeken altijd de verbinding tussen mensen
– Wij zijn gericht op het wegnemen van (onderlinge) struikelblokken
– Wij streven naar onbevooroordeeld gedrag
– Wij erkennen ieders individuele zoektocht naar spiritualiteit en
zingeving

De directeur- bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden, van wie – conform de statuten – de meerderheid vrijmetselaar is. Het Huiskringbestuur’ dat de status heeft van medezeggenschapsorgaan, organiseert activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van vrijmetselaren en andere ingewijden.
Voorbeelden zijn lezingen, concerten, poëziemiddagen, tentoonstellingen maar ook uitjes naar musea of het concertgebouw.
Ook bevindt er zich een werkplaats voor loges die in het gebouw arbeiden.

 

Werking

‘Le Chemin’ werkt als een informeel en open verband. Het platform zoekt naar wegen om de vrijmetselarij in al zijn vormen een eigentijdse plaats te geven in de samenleving .
Twee hoofdthema’s komen voortdurend en in onderling verband aan de orde. De opdracht aan iedere ingewijde persoonlijk om maatschappelijk actief te zijn en zich te doen kennen als vrijmetselaar in het westen. En het streven naar persoonlijke verdieping en inspiratie als fundament voor het handelen.
De leden houden lezingen, leveren bouwstukken op, verzorgen webinars en nemen deel aan verdiepingsdagen.

Themadagen

Een kerngroep bereidt de themadagen voor waar jaarlijks tussen 50-150 vrouwen en mannen aan deelnemen, ook geïnteresseerde profanen. Methodisch wordt gekozen voor informatie- en visieoverdracht gevolgd door het werken in groepen voor de persoonlijke verdieping over het onderwerp. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke comparitie en de toetsing van de redenaar van ‘Le Chemin’. Onderwerpen die gepasseerd zijn, o.a.
 Appels en Peren, mannen en vrouwen
 Basisinkomen en maatschappelijke betrokkenheid
 Roeping
 Naar een waardige wereld
 Het verband tussen de onzichtbare en zichtbare wereld
 Verwante levensbeschouwingen

Verdiepingsweekend

Een keer per jaar vindt er een verdiepingsweekeinde plaats van vrijdag tot zondag in een rustige en bosrijke omgeving. Het is alleen toegankelijk voor leden. Om het overzichtelijk en persoonlijk te houden wordt gewerkt met een maximum van 60 deelnemers.
Hoogtepunt is de opvoering van een nieuw rituaal. Een belangrijk kenmerk is de interactie tussen de deelnemers tijdens het rituaal.
Persoonlijke kennismaking krijgt eveneens een belangrijke plaats tijdens het weekeinde.
Ook houdt iemand een bouwstuk waarover gecompareerd wordt. En er is tijd voor stilte en meditatie. De bijeenkomsten zijn een impuls voor de verdieping van broeder- en zusterschap.

Contact

De website www.groeplechemin is een bezoek waard met o.a. lezingen, bouwstukken en webinars. Periodiek verschijnt er bovendien een Nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden. Belangstellenden kunnen zich voor de Nieuwsbrief opgeven door een verzoek te zenden naar de groeplechemin@gmail.com
Het lidmaatschap van ‘Le Chemin’ kost eenmalig tien Euro maar is niet verplicht.