Basis inkomen en Maatschappelijke Betrokkenheid

Deze lezing is voorbij. Als u lid bent van Le Chemin kunt u de lezing bekijken op het besloten deel.

Op zondag 19 juni om 13.30 was in Huize Het Oosten te Bilthoven. 

De aankondiging:

Piet Jeuken, lid van Le Chemin, zal een inleiding verzorgen over de groeiende inkomensverschillen en de vraag of Piet Jeukenvrijmetselaars in deze tijd aandacht willen schenken aan de optredende tweedeling in onze samenleving.

  • De inleider zal eerst aandacht geven aan de geschiedenis van de maatschappelijke betrokkenheid van de vrijmetselarij.
  • Daarna wordt een korte schets gegeven van de inkomensproblematiek in Nederland in het kader van de heersende neo-liberale tijdgeest.
  • Tot slot presenteert hij ideeën om de armoede op te heffen door een betere verdeling van het werk en de invoering van een basisinkomen om zo een halt toe te roepen aan de groeiende tweedeling.

Een stukje vrijmetselaars geschiedenis over maatschappelijke betrokkenheid

In de tweede helft van de negentiende eeuw raakten de Nederlandse vrijmetselaren in toenemende mate betrokken bij de maatschappelijke problemen als armoedebestrijding en verbetering van het onderwijs.
Floor MeijerFloor Meijer promoveerde hierop met haar proefschrift “Wereldburgers, vrijmetselaren en de stad Amsterdam 1848-1906”.
De sociaal-maatschappelijke gevolgen van de Industriële Revolutie, bekend als de sociale kwestie, deden de discussie vanaf de jaren 1870 fel oplaaien. Steeds meer vrijmetselaars uitten de wens om een actievere rol te spelen in het beschaven van de bevolking volgens maconnieke ideeën.
Men besprak in de loge allerlei problemen die in de samenleving speelden en reageerde daar ook op. Bijvoorbeeld als het ging om armoede, honger, analfabetisme, kinderarbeid. Er werden initiatieven ontplooid als gaarkeukens, hulp aan ondernemers en volksbanken. Loges schroomden niet om verslagen van bijzondere bijeenkomsten naar de kranten te sturen en vrijmetselaren spraken zich openlijk uit over allerlei maatschappelijke kwesties.

Is er een nieuwe maatschappelijke revolutie gaande?

Is er weer een nieuwe maatschappelijke en technologische revolutie gaande, vergelijkbaar met de 1e Industriële revolutie?
Jeuken signaleert twee tendensen, de digitalisering en robotisering van de samenleving en het heersende neoliberale marktdenken. De kans dat we in de toekomst allemaal in ons levensonderhoud kunnen voorzien door betaald werk is door deze ontwikkelingen vrijwel uitgesloten.
Concreet ziet de inleider twee na te streven doelen: kortere werkweek en een basisinkomen voor iedereen.
Hij werkt dit verder uit en geeft een aantal voorbeelden van landen waar al geëxperimenteerd is met een basisinkomen, zoals in Canada, VS, Zuid-Afrika en Malawi.
In Finland wordt een landelijk experiment voorbereid waaraan 100.000 Finnen kunnen meedoen. Zwitserland zal dit jaar een bindend referendum houden over de invoering van een basisinkomen.

Afb1 VrijmetselaarslogeIn Nederland staan zes steden op het punt om groepen mensen met een bijstandsuitkering vertrouwen en ruimte te geven om hun leven met behoud van een uitkering zelf zinvol in te vullen: Utrecht, Tilburg, Groningen, Wageningen, Helmond en Eindhoven.

De vraag is of vrijmetselaren in de 21ste eeuw aandacht willen schenken aan opheffing van de armoede in onze tijd, zoals onze broeders in Amsterdam deden bij de eerste sociale kwestie in de tweede helft van de 19e eeuw.

En zo ja, hoe dan?

Huize het OostenVrijmetselaren en andere belangstellenden, mannen en vrouwen, zijn welkom bij deze lezing die wordt gehouden op zondag 19 juni, aanvang 13.30 u in Huize Het Oosten in Bilthoven, Rubenslaan 1. De toegangsprijs bedraagt

12,50, inclusief koffie en een drankje na afloop.

U kunt zich voor deze lezing opgeven bij de secretaris van onze groep, Samuel Camphuijsen, via samasacom@gmail.com

En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.