Zo Binnen Zo Buiten Parabel

In een nederig dorpje woonde een uitermate geleerde en wijze heer genaamd Tobias. Hij aanschouwde zijn bestaan aan de periferie van een mysterieus woud. Tobias stond bekend om zijn diepgravende inzichten en zijn vermogen tot het doorgronden van het menselijk innerlijk.

Op een zekere dag diende zich een jonge en bereisde avonturier aan, genaamd Lucas. Met brandende nieuwsgierigheid in zijn ogen zocht Lucas naar antwoorden omtrent het leven en hij hoopte van ganser harte dat Tobias hem zou kunnen bijstaan. Hij klopte met zachte hand op de deur van de bescheiden woning van de grijzende geleerde en werd met warmte ontvangen.

Tobias nodigde Lucas uit om neer te strijken en ving aan met zijn betoog. Met weloverwogen woorden ontspon hij zijn verhaal. Hij legde uit hoe een eeuwenoude wijsheid, overgeleverd uit generaties lang vervlogen tijden, hem ter ore was gekomen. Deze wijsheid sprak van een ontegenzeggelijke verbinding tussen het innerlijke en het uiterlijke, tussen de binnenwereld en de buitenwereld.

“Zo Binnen Zo Buiten,” sprak Tobias met een welwillende glimlach. “Dit adagium” betekent dat hetgeen zich in ons innerlijk voltrekt, weerspiegeld wordt in de uiterlijke wereld en vice versa. “Ons bewustzijn en onze gedachten bezitten de capaciteit om de trillingen van de wereld om ons heen te beïnvloeden.”

Dorp

Lucas was danig gefascineerd door deze gedachte en verzocht Tobias vriendelijk om zijn betoog nader te duiden. Tobias nam een bedachtzaam moment om zijn gedachten te ordenen en ving aan met het herscheppen van zijn verhaal.

“Het relaas begint met een jongeman genaamd Samuel. Samuel torste immer een gevoel van onvervuldheid met zich mee. Hij voelde diepgeworteld verlangen naar betekenis en voldoening, doch ontbeerde de middelen om deze te verwezenlijken. “Op een dag doorkruiste hij het pad van een wijze oudere heer, die hem onderwees in de wijsheid van ‘Zo Binnen Zo Buiten’.”

De wijze oudere heer ontvouwde voor Samuel dat hij zich diende te wagen aan een innerlijke ontdekkingstocht. Hij moest zijn diepste verlangens, angsten en overtuigingen doorgronden. Door zich bewust te worden van zijn innerlijke wereld, kon Samuel deze in harmonie brengen met de buitenwereld.

Samuel begon zijn innerlijke reis en ontdekte dat hij belemmerende angsten met zich meedroeg, angsten die hem beletten zijn volle potentieel te ontsluiten. Hij besefte dat deze angsten eveneens invloed uitoefenen op zijn omgeving. Wanneer hij zich bevreesd voelde, ervoer hij diezelfde angst weergalmen in zijn naaste omgeving.

Doch Samuel stelde eveneens vast dat wanneer hij welwillende gedachten en overtuigingen koesterde, de wereld om hem heen begon te schitteren. Hij observeerde dat mensen vriendelijker waren en dat er meer kansen op zijn pad kwamen.

Naarmate Samuel dieper in de krochten van zijn innerlijk afdaalde, begon hij steeds helderder inzicht te verwerven in de onderlinge verbinding tussen zijn binnenwereld en de buitenwereld. Hij realiseerde zich dat hij de architect was van zijn eigen realiteit.

Gewapend met deze nieuwe inzichten, ving Samuel aan met een doelgerichte verbetering van zijn innerlijke wereld. Hij koos ervoor om liefde, vreugde en positiviteit te verspreiden. Dagelijks bedreef hij meditatie en reflectie, teneinde zijn bewustzijn te verdiepen.

Na verloop van tijd begon Samuel een verandering te ondergaan in zijn leven. Zijn relaties verdiepten zich en werden waardevoller, zijn carrière begon te bloeien en een diepe innerlijke vrede nestelde zich in zijn gemoed.

Op een dag ontmoette Samuel Lucas, de jonge zwerver die zijn weg naar het dorp had gevonden. Lucas stond perplex van de stralende energie die Samuel uitstraalde en vroeg hem naar zijn geheim. Samuel glimlachte en sprak: `Zo Binnen Zo Buiten`, mijn vriend. Wanneer je jouw binnenwereld cultiveert en in overeenstemming brengt met jouw diepste verlangens, zul je ervaren dat de buitenwereld mee vibreert. Jij bent de schepper van jouw eigen leven.” Lucas voelde de inspiratie door zijn aderen stromen en besloot zijn eigen innerlijke reis te beginnen. Hij dankte Samuel voor zijn wijsheid en begaf zich op weg naar nieuwe avonturen, met een hernieuwd begrip van de kracht van ‘Zo Binnen Zo Buiten’. En zo geschiedde het, in het kleine dorpje, dat de wijsheid van Hermus Trismegistus werd doorgegeven. De mensen begonnen zich te realiseren dat zij de capaciteit bezaten om hun eigen realiteit te creëren door de transformatie van hun innerlijke wereld. Vanaf die dag leefden de dorpelingen in harmonie met de trillingen van de wereld om hen heen, in een voortdurende dans van ‘Zo Binnen Zo Buiten’.

Op een dag ontmoette Samuel Lucas, de jonge zwerver die zijn weg naar het dorp had gevonden. Lucas stond perplex van de stralende energie die Samuel uitstraalde en vroeg hem naar zijn geheim.

Samuel glimlachte en sprak: `Zo Binnen Zo Buiten`, mijn vriend. Wanneer je jouw binnenwereld cultiveert en in overeenstemming brengt met jouw diepste verlangens, zul je ervaren dat de buitenwereld mee vibreert. Jij bent de schepper van jouw eigen leven.”

Lucas voelde de inspiratie door zijn aderen stromen en besloot zijn eigen innerlijke reis te beginnen. Hij dankte Samuel voor zijn wijsheid en begaf zich op weg naar nieuwe avonturen, met een hernieuwd begrip van de kracht van ‘Zo Binnen Zo Buiten’.

En zo geschiedde het, in het kleine dorpje, dat de wijsheid van Hermus Trismegistus werd doorgegeven. De mensen begonnen zich te realiseren dat zij de capaciteit bezaten om hun eigen realiteit te creëren door de transformatie van hun innerlijke wereld.

Vanaf die dag leefden de dorpelingen in harmonie met de trillingen van de wereld om hen heen, in een voortdurende dans van ‘Zo Binnen Zo Buiten’.

In een nederig dorpje woonde een uitermate geleerde en wijze heer genaamd Tobias. Hij aanschouwde zijn bestaan aan de periferie van een mysterieus woud. Tobias stond bekend om zijn diepgravende inzichten en zijn vermogen tot het doorgronden van het menselijk innerlijk.